x
    กลุ่มงานจัดการงานบุคคล ๑"(กจ.๑)  ยินดีต้อนรับเพื่อนข้าราชการทุกท่าน  Http://hr.vec.go.th 
       
  สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๒ ๐๕๓๗ ต่อ ๑๖๐๓-๑๖๐๔
 
       
จำนวนผู้เข้าชม: 11 คน
 

   ข่าวประชาสัมพันธ์ของ กจ ๑       

  
        การปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการ ปีงบประมาณ 2557 (คลิกเพื่อดาวน์โหลดคำสั่งฯ)  ด่วนที่สุด      
             
                                                                    4 เมษายน 2557


       ประชาสัมพันธ์ ด่วนที่สุด
       
       รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ 8 ตำแหน่ง 15 อัตรา (คลิกเพื่อดูประกาศฯ)      
             

                                                                    2 เมษายน 2557


        เอกสารที่ต้องนำมา ในวันรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา คลิก
                                        
                                                                    26 กันยายน 2556


        ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คลิก
                                        
                                                                    12 กันยายน 2556


        ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
              เรื่อง การกำหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิ
              ที่ ก.พ. รับรองฯ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
              ดูรายละัเอียดตามประกาศ     คลิก

                                                                   19 สิงหาคม 2556


   
  
  

 
 
      มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ข้าราชการพลเรือนสามัญ ใน สอศ.     แบบฟอร์มการบริหารงานบุคคล  

     อำนวยการ(สูง)   
     
ตำแหน่งประเภทวิชาการ
     ตำแหน่งประเภททั่วไป
    

       คำร้องขอย้าย (สำหรับข้าราชการพลเรือนสังกัด สอศ.) 
     คำร้องขอโอน   
     แบบใบรับรองแพทย์ ก.พ.
     แบบใบลาป่วย ขรก.พลเรือนสอศ.
     แบบใบลาพักผ่อน ขรก.พลเรือนสอศ.
     ตัวอย่างการเขียนผลงานทางวิชาการระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ
     
แบบบรรยายลักษณะงาน (แบบ สอศ.1 )    


 
      พนักงานราชการ     ลูกจ้างประจำ

     แนวทางการใช้บัญชีสอบพนักงานราชการ
     แบบสัญญาจ้างพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งประเภททั่วไป
     แบบสัญญาจ้างพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งประเภทบริการ
     แบบฟอร์มหนังสือขอสละสิทธิการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
     แบบใบลาออกของพนักงานราชการ
     หลักเกณฑ์การประเมินเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ สอศ.
     แบบประเมินพนักงานราชการ ปผ.พนร 1-4


 

     ตัวอย่างการออกคำสั่งอนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ
     คุณสมบัติและแนวปฏิบัติการปรับชั้นงาน และเปลี่ยนสายงานลูกจ้างประจำ
     การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ ปี 2556 -2557
   
หลักเกณฑ์ขอปรับระดับชั้นงานและเปลี่ยนสายงาน (คลิก)
        แบบฟอร์มขอปรับระดับชั้นงาน (คลิก)
        แบบฟอร์มขอเปลี่ยนสายงาน
(คลิก)


     
  ระบบฐานข้อมูลพนักงานราชการ  ในสังกัดสอศ.(กรุณาใช้ firefox หรือ google Chrome)
 
 
Copyright © 2012   Website Designed By Santi All rights reserved.