ระบบฐานข้อมูลพนักงานราชการในสังกัด สอศ.

ข่าวประชาสัมพันธ์

   ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

                        - คลิกเพื่อดูประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งป
ระเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ (ตำแหน่งเลขที่ 6 และตำแหน่งเลขที่ 8)
                        - คลิกเพื่อดูประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ (ตำแหน่งเลขที่ 5)
                        - คลิกเพื่อดูประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ (ตำแหน่งเลขที่ 118 และตำแหน่งเลขที่ 120)
                
 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ตำแหน่งเลขที่ 6 และตำแหน่งเลขที่ 8)

                        - คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด ประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ ระดับทรงคุณวุฒิ ตำแหน่งเลขที่ 6 และ 8
                        - คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด ใบสมัคร
                        - คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด หน้าที่ความรับผิดชอบ ตำแหน่งเลขที่ 6
                        - คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด หน้าที่ความรับผิดชอบ ตำแหน่งเลขที่ 8

 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง ประกาศยกเลิกประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  และรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ตำแหน่งเลขที่ 6 และตำแหน่งเลขที่ 8)

                           - คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดประกาศ

 แบบฟอร์มการวิเคราะห์อัตรากำลังของกระทรวงศึกษาธิการ

                  ตาราง 1 การวิเคราะห์บทบาท ภารกิจของหน่วยงาน ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
                   - ตาราง 2 การกำหนดกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (การวิเคราะห์ SIPOC)

                                 

                                            ///คลิ๊กเพื่อดู (แบบฟอร์ม ตาราง 1 และตาราง 2) ///

                 าราง 9 ผังกระบวนการและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
                                                 /// คลิ๊กเพื่อดู (แบบฟอร์ม ตาราง 9)///

 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ (ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน) ตำแหน่งเลขที่ 5 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ประกาศ ณ วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2560)

            - คลิกเพื่อดูรายละเอียดประกาศรับสมัครฯ

 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ตำแหน่งเลขที่ 5 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ประกาศ ณ วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2560)

       
      - คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ตำแหน่งเลขที่ 6 และตำแหน่งเลขที่ 8 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

                 
- คลิกดูรายละเอียดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง รับโอนข้าราชการมาดำรงตำแหน่งในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
 การอาชีวศึกษา

        
             
คลิกเพื่อดูรายละเอียด (ประกาศรับโอน)
              - คลิกเพื่อดูรายละเอียด (แบบคำร้องขอโอน)


ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

                    - คลิกดูรายละเอียด

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ (ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

             
     - คลิกดูรายละเอียด

   ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหาร ระดับต้น สังกัดสำนักงาน   คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

        - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา                     

 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหาร ระดับต้น สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น

            - ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหาร ระดับต้น สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น

            - ใบสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้นและแบบแสดงผลงานด้านบริหารจัดการที่ประสบความสำเร็จ

            - หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ (ตำแหน่งเลขที่ 444 ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา)

 การคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ    ระดับอาวุโส

                    - แบบแสดงประวัติและผลงานในการคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับอาวุโส


 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง

            (1) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง

            (2) ใบสมัครและเอกสารประกอบการพิจารณา


 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกและประเมินข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับ อาวุโส สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง เกณฑ์การประเมินบุคคลสำหรับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับ อาวุโส สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

            - เกณฑ์การประเมินบุคคลสำหรับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับ อาวุโส สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 การรับโอนข้าราชการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 9 มาปฏิบัติราชการที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

               - รายละเอียดการรับโอนนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่น 9

 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง  เกณฑ์การประเมินบุคคลสำหรับการคัดเลือกข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประภทอำนวยการ ระดับสูง (ตำแหน่งผู้อำนวยการ) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

                  - เกณฑ์การประเมินบุคคลสำหรับการคัดเลือกข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง (ตำแหน่งผู้อำนวยการ) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

                                      ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีฯ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ.pdf

   ใบสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

                          ** ใบสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ**ประกาศเกี่ยวกับเลื่อนขึ้นแต่งตั้งระดับชำนาญการ / ชำนาญการพิเศษ

 TitleModified Date
ผลการคัดเลือกข้าราชการให้เข้ารับการประเมินผลงาน ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายวิวัฒน์ วานิช )4/20/2017
ผลการคัดเลือกข้าราชการให้เข้ารับการประเมินผลงาน ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางสาวอังคณา จันทร์แสงศรี )11/28/2016
ผลการคัดเลือกข้าราชการให้เข้ารับการประเมินผลงาน ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายศรัทธา บุญรอด)8/30/2016
***** ประกาศรายชื่อผู้รับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัด สอศ.2/26/2016
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัด สอศ.1/22/2016
ผลการคัดเลือกข้าราชการให้เข้ารับการประเมินผลงาน ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางสาววรรณโสภา สามหาดไทย)1/13/2016
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพผลงานตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ11/12/2015
ผลการคัดเลือกข้าราชการให้เข้ารับการประเมินผลงาน ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายอนุชา ชำนาญเหนาะ)6/17/2015
ประกาศ สอศ. เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สอศ.6/15/2015
ผลการคัดเลือกข้าราชการให้เข้ารับการประเมินผลงาน ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายณัฐพงศ์ สินค้า)4/21/2015
ประกาศ สอศ.รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ2/20/2015
ผลการคัดเลือกข้าราชการให้เข้ารับการประเมินผลงาน ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางสาวปนัสยา มานะ)2/5/2015
แบบฟอร์มประกอบการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทบริหาร ระดับสูง 10/22/2014
ผลการคัดเลือกข้าราชการให้เข้ารับการประเมินผลงาน ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางสาวสิรินาถ ตามวงษ์วาน)9/10/2014

คำสั่ง / คู่มือ

 TitleModified Date
เครื่องแต่งกายปฏิบัติราชการพนักงานราชการ สอศ3/5/2015
(พนักงานราชการ) คู่มือการบริหารงานพนักงานราชการ ปี 25553/5/2015
ตัวอย่างแบบฟอร์ม ช่วงทดลองาน 1-7 ตาม ว 25ปี53 (ข้าราชการ)3/5/2015
คู่มือทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ข้าราชการ)3/5/2015
ประกาศ อ.ก.พ. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน 12/8/2014
(พนักงานราชการ) คำสั่ง สอศ.ที่ 646_2556 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการวิทยาลัยปฏิบัติราชการแทน (อนุญาตไปต่างประเทศ)12/1/2014
(พนักงานราชการ) คำสั่ง สอศ.ที่ 297_2556 เรื่อง มอบอำนาจการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป การจัดทำและลงนามในสัญญาจ้าง12/1/2014
(พนักงานราชการ) คำสั่ง สอศ.ที่ 1958_2555 เรื่อง มอบอำนาจการจัดทำและลงนามในสัญญาจ้างพนักงานราชการ12/1/2014
(พนักงานราชการ) คำสั่ง สอศ.ที่ 1667_2551 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปฏิบัติราชการแทน12/1/2014
(พนักงานราชการ) คำสั่ง สอศ.ที่ 1666_2551 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติราชการแทน12/1/2014
ประกาศ อ.ก.พ. สอศ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ9/11/2014
คู่มือการเขียนผลงานทางวิชาการระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ (ฉบับบปรับปรุง พ.ศ.2557)9/10/2014

พนักงานราชการ

 TitleModified Date
(NEW!!)ใบสรุปการโอนจัดสรร (GFMIS)4/12/2017
(NEW!!)รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย เลขที่ 178_60 (แบบ ง.241)4/12/2017
รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย เลขที่ 2/60 (แบบ ง.241)10/21/2016
รหัสกิจกรรมหลักพนักงานราชการ แยกตามผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256010/21/2016
ใบสรุปการโอนจัดสรร(GF)10/21/2016
แบบสัญญาจ้างพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งประเภทบริการ ปี 2559-2563 10/4/2016
แบบสัญญาจ้างพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งประเภทบริหารทั่วไป ปี 2559-2563 10/4/2016
# แบบประเมินพนักงานราชการ ปผ.พนร 1-1 (ปี 2559)9/28/2016
# แบบประเมินพนักงานราชการ ปผ.พนร 1-2 (ปี 2559)9/28/2016
# แบบประเมินพนักงานราชการ ปผ.พนร 1-3 (ปี 2559)9/28/2016
# แบบประเมินพนักงานราชการ ปผ.พนร 1-4 (ปี 2559)9/28/2016
***การเบิกจ่ายค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 งวดที่ 4 (สรุป..ปวส.) 9/21/2016
***การเบิกจ่ายค่าตอบแทนพนักวานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 งวดที่ 4 (สรุป..ระยะสั้น)9/21/2016
***การเบิกจ่ายค่าตอบแทนพนักวานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 งวดที่ 4 (สรุป..ปวช.)9/21/2016
***การเบิกจ่ายค่าตอบแทนพนักวานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 งวดที่ 4 (ปวช.)9/21/2016
***การเบิกจ่ายค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 งวดที่ 4 (ปวส.)9/21/2016
***การเบิกจ่ายค่าตอบแทนพนักวานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 งวดที่ 4 (ระยะสั้น)9/21/2016
********ตัวอย่าง ประกาศวิทยาลัย/สถาบัน.... เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ล่าสุด 2559)8/25/2016
***** แบบ พรก.2 แบบ พรก.33/21/2016
# หลักเกณฑ์การลาออกของพนักงานราชการ7/2/2015
# แบบหนังสือลาออกจากการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ สอศ. (word)12/1/2014
# หลักเกณฑ์การประเมินเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ สอศ.9/12/2014
# แนวทางการใช้บัญชีสอบพนักงานราชการ9/12/2014
# แบบฟอร์มหนังสือขอสละสิทธิการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ9/12/2014

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (ข้าราชการ)

ประกาศเกี่ยวกับเลื่อนขึ้นแต่งตั้งระดับชำนาญงาน

รับ-ส่งหนังสือ

E-Officeรับส่งหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Links ที่เกี่ยวข้อง

 
 ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
 

UsersOnline

Membership Membership:
Latest New User Latest: glamtersredtovalnenc
Past 24 Hours Past 24 Hours: 0
Prev. 24 Hours Prev. 24 Hours: 0
User Count Overall: 87

Online Now Online Now: