ข่าวประชาสัมพันธ์

 เรื่อง  หมายเหตุ

 1. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้ทีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

 ++บัญชีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

           - ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ นิติกรปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

++บัญชีกรมชลประทาน 

           - ตำแน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

++บัญชีกรมที่ดิน

           - ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

++บัญชีกรมท่าอากาศยาน (กรมการบินพลเรือน)

          - ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน 


2. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง มีรายละเอียดดังนี้

              ++ ใบสมัครและเอกสารประกอบ++

----------------------------------------------------------------------------------------

3. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ดำเนินการคัดเลือกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

จากหน่วยงานตางๆมาคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีเป็นผผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งต่างๆ 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
          บัญชีกรมชลประทาน 
         บัญชีกรมที่ดิน
          บัญชีกรมท่าอากาศยาน (กรมการบินพลเรือน)
          บัญชีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                +นักวิชาการศึกษา                                           
                + นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                        
                + นิติกร

-----------------------------------------------------------------------------------

            4.     ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทอำนวยการ ระดับสูง

                     เรื่อง เกณฑ์การประเมินบุคคลสำหรับการคัดเลือกข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง (ตำแหน่งผู้อำนวยการ) สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 

ประกาศเกี่ยวกับเลื่อนขึ้นแต่งตั้งระดับชำนาญการ / ชำนาญการพิเศษ

 TitleModified Date
ผลการคัดเลือกข้าราชการให้เข้ารับการประเมินผลงาน ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางสาวปนัสยา มานะ)2/5/2015
ประกาศ สอศ.รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ2/20/2015
ผลการคัดเลือกข้าราชการให้เข้ารับการประเมินผลงาน ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางสาววรรณโสภา สามหาดไทย)1/13/2016
ผลการคัดเลือกข้าราชการให้เข้ารับการประเมินผลงาน ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายณัฐพงศ์ สินค้า)4/21/2015
ผลการคัดเลือกข้าราชการให้เข้ารับการประเมินผลงาน ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางสาวสิรินาถ ตามวงษ์วาน)9/10/2014
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพผลงานตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ11/12/2015
ผลการคัดเลือกข้าราชการให้เข้ารับการประเมินผลงาน ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายอนุชา ชำนาญเหนาะ)6/17/2015
แบบฟอร์มประกอบการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทบริหาร ระดับสูง 10/22/2014
ประกาศ สอศ. เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สอศ.6/15/2015
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัด สอศ.1/22/2016

คำสั่ง / คู่มือ

 TitleModified Date
เครื่องแต่งกายปฏิบัติราชการพนักงานราชการ สอศ3/5/2015
คู่มือทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ข้าราชการ)3/5/2015
คู่มือการเขียนผลงานทางวิชาการระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ (ฉบับบปรับปรุง พ.ศ.2557)9/10/2014
ประกาศ อ.ก.พ. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน 12/8/2014
ประกาศ อ.ก.พ. สอศ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ9/11/2014
ตัวอย่างแบบฟอร์ม ช่วงทดลองาน 1-7 ตาม ว 25ปี53 (ข้าราชการ)3/5/2015
(พนักงานราชการ) คำสั่ง สอศ.ที่ 1958_2555 เรื่อง มอบอำนาจการจัดทำและลงนามในสัญญาจ้างพนักงานราชการ12/1/2014
(พนักงานราชการ) คำสั่ง สอศ.ที่ 1667_2551 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปฏิบัติราชการแทน12/1/2014
(พนักงานราชการ) คำสั่ง สอศ.ที่ 1666_2551 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติราชการแทน12/1/2014
(พนักงานราชการ) คู่มือการบริหารงานพนักงานราชการ ปี 25553/5/2015
(พนักงานราชการ) คำสั่ง สอศ.ที่ 646_2556 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการวิทยาลัยปฏิบัติราชการแทน (อนุญาตไปต่างประเทศ)12/1/2014
(พนักงานราชการ) คำสั่ง สอศ.ที่ 297_2556 เรื่อง มอบอำนาจการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป การจัดทำและลงนามในสัญญาจ้าง12/1/2014

พนักงานราชการ

 TitleModified Date
#(NEW) แบบสัญญาจ้างพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งประเภททั่วไป3/11/2015
# หลักเกณฑ์การลาออกของพนักงานราชการ7/2/2015
***การเบิกจ่ายค่าตอบแทนพนักวานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 งวดที่ 1 (ปวช.)10/21/2015
***การเบิกจ่ายค่าตอบแทนพนักวานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 งวดที่ 1 (ระยะสั้น)10/21/2015
***การเบิกจ่ายค่าตอบแทนพนักวานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 งวดที่ 1 (ปวส.)10/21/2015
# หลักเกณฑ์การประเมินเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ สอศ.9/12/2014
# แนวทางการใช้บัญชีสอบพนักงานราชการ9/12/2014
# (NEW) แบบสัญญาจ้างพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งประเภทบริการ3/11/2015
# แบบประเมินพนักงานราชการ ปผ.พนร 1-49/12/2014
# แบบหนังสือลาออกจากการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ สอศ. (word)12/1/2014
# แบบฟอร์มหนังสือขอสละสิทธิการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ9/12/2014

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (ข้าราชการ)

ประกาศเกี่ยวกับเลื่อนขึ้นแต่งตั้งระดับชำนาญงาน

รับ-ส่งหนังสือ

E-Officeรับส่งหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Links ที่เกี่ยวข้อง

 
 ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
 

UsersOnline

Membership Membership:
Latest New User Latest: eivt
Past 24 Hours Past 24 Hours: 0
Prev. 24 Hours Prev. 24 Hours: 0
User Count Overall: 32

Online Now Online Now: