ระบบฐานข้อมูลพนักงานราชการในสังกัด สอศ.

ข่าวประชาสัมพันธ์


คำสั่ง สอศ.ที่ 283_58 เรื่อง รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น ตำแหน่ง      ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา.pdf

 ข้าราชการ
 UPDATE!!
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา.pdf ข้าราชการ

แนวทางการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนราชการที่ต่ำกว่าระดับกรม  ข้าราชการ

ตารางความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะที่จำเป็น ข้าราชการ

ตารางสมรรถนะประจำสายงาน และระดับสมรรถนะที่คาดหวัง ข้าราชการประกาศเกี่ยวกับเลื่อนขึ้นแต่งตั้งระดับชำนาญการ / ชำนาญการพิเศษ

คำสั่ง / คู่มือ

 TitleModified Date
เครื่องแต่งกายปฏิบัติราชการพนักงานราชการ สอศ3/5/2015
คู่มือทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ข้าราชการ)3/5/2015
คู่มือการเขียนผลงานทางวิชาการระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ (ฉบับบปรับปรุง พ.ศ.2557)9/10/2014
ประกาศ อ.ก.พ. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน 12/8/2014
ประกาศ อ.ก.พ. สอศ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ9/11/2014
ตัวอย่างแบบฟอร์ม ช่วงทดลองาน 1-7 ตาม ว 25ปี53 (ข้าราชการ)3/5/2015
(พนักงานราชการ) คำสั่ง สอศ.ที่ 1958_2555 เรื่อง มอบอำนาจการจัดทำและลงนามในสัญญาจ้างพนักงานราชการ12/1/2014
(พนักงานราชการ) คำสั่ง สอศ.ที่ 1667_2551 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปฏิบัติราชการแทน12/1/2014
(พนักงานราชการ) คำสั่ง สอศ.ที่ 1666_2551 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติราชการแทน12/1/2014
(พนักงานราชการ) คู่มือการบริหารงานพนักงานราชการ ปี 25553/5/2015
(พนักงานราชการ) คำสั่ง สอศ.ที่ 646_2556 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการวิทยาลัยปฏิบัติราชการแทน (อนุญาตไปต่างประเทศ)12/1/2014
(พนักงานราชการ) คำสั่ง สอศ.ที่ 297_2556 เรื่อง มอบอำนาจการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป การจัดทำและลงนามในสัญญาจ้าง12/1/2014

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (ข้าราชการ)

รับ-ส่งหนังสือ

E-Officeรับส่งหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Links ที่เกี่ยวข้อง

 
 ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
 

UsersOnline

Membership Membership:
Latest New User Latest: kanjana
Past 24 Hours Past 24 Hours: 0
Prev. 24 Hours Prev. 24 Hours: 0
User Count Overall: 14

Online Now Online Now: