ระบบฐานข้อมูลพนักงานราชการในสังกัด สอศ.

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เรื่อง

******ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ
ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ
เพื่อเลือกสรร
เป็นพนักงานราชการทั่วไป*****
            ++ ประกาศรายชื่อฯผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการ
            ++ 011 ด้านการเงินและบัญชี
            ++ 013 ด้านบริหารงานทั่วไป ลำดับที่ 1-665
            ++ 013 ด้านบริหารงานทั่วไป ลำดับที่ 666-1329
            ++ 015 ด้านพัสดุ
            ++ 017 ด้านวิชาการศึกษา
            ++ 019 ด้านกฎหมาย


*** ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคล

เข้ารับราชการในตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ*** 

       - รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคล เข้ารับราชการในตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ

***ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง

บุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ***

   - ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล 

เข้ารับราชการในตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ

   - ใบสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ


*** ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

 ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ (ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน) 

ตำแน่งเลขที่ 5  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา -

     ++รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ 

ระดับทรงคุณวุฒิ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

***ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

 ประกาศ สอศ. เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

    ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป)   พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านการเงินและบัญชี)

                 พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านพัสดุ)                    พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านกฎหมาย)

                 พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านวิชาการศึกษา)

ประกาศเกี่ยวกับเลื่อนขึ้นแต่งตั้งระดับชำนาญการ / ชำนาญการพิเศษ

 TitleModified Date
ผลการคัดเลือกข้าราชการให้เข้ารับการประเมินผลงาน ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายอนุชา ชำนาญเหนาะ)6/17/2015
***** ประกาศรายชื่อผู้รับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัด สอศ.2/26/2016
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพผลงานตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ11/12/2015
แบบฟอร์มประกอบการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทบริหาร ระดับสูง 10/22/2014
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัด สอศ.1/22/2016
ประกาศ สอศ. เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สอศ.6/15/2015
ประกาศ สอศ.รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ2/20/2015
ผลการคัดเลือกข้าราชการให้เข้ารับการประเมินผลงาน ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางสาวปนัสยา มานะ)2/5/2015
ผลการคัดเลือกข้าราชการให้เข้ารับการประเมินผลงาน ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางสาววรรณโสภา สามหาดไทย)1/13/2016
ผลการคัดเลือกข้าราชการให้เข้ารับการประเมินผลงาน ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางสาวสิรินาถ ตามวงษ์วาน)9/10/2014
ผลการคัดเลือกข้าราชการให้เข้ารับการประเมินผลงาน ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายณัฐพงศ์ สินค้า)4/21/2015

คำสั่ง / คู่มือ

 TitleModified Date
(พนักงานราชการ) คำสั่ง สอศ.ที่ 1666_2551 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติราชการแทน12/1/2014
(พนักงานราชการ) คำสั่ง สอศ.ที่ 1667_2551 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปฏิบัติราชการแทน12/1/2014
(พนักงานราชการ) คำสั่ง สอศ.ที่ 1958_2555 เรื่อง มอบอำนาจการจัดทำและลงนามในสัญญาจ้างพนักงานราชการ12/1/2014
(พนักงานราชการ) คำสั่ง สอศ.ที่ 297_2556 เรื่อง มอบอำนาจการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป การจัดทำและลงนามในสัญญาจ้าง12/1/2014
(พนักงานราชการ) คำสั่ง สอศ.ที่ 646_2556 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการวิทยาลัยปฏิบัติราชการแทน (อนุญาตไปต่างประเทศ)12/1/2014
(พนักงานราชการ) คู่มือการบริหารงานพนักงานราชการ ปี 25553/5/2015
คู่มือการเขียนผลงานทางวิชาการระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ (ฉบับบปรับปรุง พ.ศ.2557)9/10/2014
คู่มือทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ข้าราชการ)3/5/2015
เครื่องแต่งกายปฏิบัติราชการพนักงานราชการ สอศ3/5/2015
ตัวอย่างแบบฟอร์ม ช่วงทดลองาน 1-7 ตาม ว 25ปี53 (ข้าราชการ)3/5/2015
ประกาศ อ.ก.พ. สอศ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ9/11/2014
ประกาศ อ.ก.พ. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน 12/8/2014

พนักงานราชการ

 TitleModified Date
# (NEW) แบบสัญญาจ้างพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งประเภทบริการ3/11/2015
# แนวทางการใช้บัญชีสอบพนักงานราชการ9/12/2014
# แบบประเมินพนักงานราชการ ปผ.พนร 1-4 (ปี 2559)3/31/2016
# แบบฟอร์มหนังสือขอสละสิทธิการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ9/12/2014
# แบบหนังสือลาออกจากการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ สอศ. (word)12/1/2014
# หลักเกณฑ์การประเมินเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ สอศ.9/12/2014
# หลักเกณฑ์การลาออกของพนักงานราชการ7/2/2015
#(NEW) แบบสัญญาจ้างพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งประเภททั่วไป3/11/2015
***** แบบ พรก.2 แบบ พรก.33/21/2016
*****วิธีการกรอกแบบฟอร์มการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ3/21/2016
***การเบิกจ่ายค่าตอบแทนพนักวานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 งวดที่ 1 (ปวช.)10/21/2015
***การเบิกจ่ายค่าตอบแทนพนักวานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 งวดที่ 1 (ปวส.)10/21/2015
***การเบิกจ่ายค่าตอบแทนพนักวานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 งวดที่ 1 (ระยะสั้น)10/21/2015

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (ข้าราชการ)

ประกาศเกี่ยวกับเลื่อนขึ้นแต่งตั้งระดับชำนาญงาน

รับ-ส่งหนังสือ

E-Officeรับส่งหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Links ที่เกี่ยวข้อง

 
 ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
 

UsersOnline

Membership Membership:
Latest New User Latest: aunmon
Past 24 Hours Past 24 Hours: 0
Prev. 24 Hours Prev. 24 Hours: 0
User Count Overall: 48

Online Now Online Now: