x
    กลุ่มงานจัดการงานบุคคล ๑"(กจ.๑) ☺ ยินดีต้อนรับเพื่อนข้าราชการทุกท่าน  Http://hr.vec.go.th 
       
  สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๒ ๐๕๓๗ ต่อ ๑๖๐๓-๑๖๐๔
 
       
จำนวนผู้เข้าชม: 1 คน

 
   ข่าวประชาสัมพันธ์ของ กจ ๑
 
 

  ประกาศ
              
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชทั่วไป (คลิกเพื่อดูประกาศฯ)             
                                                                    25 กรกฎาคม 2557

  ประกาศ
              
แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชทั่วไป (คลิกเพื่อดูประกาศฯ)             
                                                                    7 กรกฎาคม 2557

  ประกาศ
              
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน)และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)
              กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ (คลิกเพื่อดูประกาศฯ)             
                                                                    4 กรกฎาคม 2557

  ประกาศเพิ่มเติม
              
แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล
              
การเดินทาง
              แผนที่การเดินทาง
              แผนที่อาคารสอบวิทยาลัยพณิชยการบางนา
              ** ส่งเอกสารให้เจ้าหน้าที่ ภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 ตามเวลาราชการ ด้วยตนเอง หรือจดหมายลงทะเบียน EMS **
              (คลิก)             
                                                                    21 พฤษภาคม 2557

  ประกาศ
              
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน)
              กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
              เพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
              **ให้ผู้สมัครตรวจสอบรายชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวผู้สอบ ตำแหน่งที่สมัคร
              หากพบข้อผิดพลาดไม่ตรงกับเอกสารสมัคร ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ ภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 ตามเวลาราชการ **

              (คลิกเพื่อดูประกาศฯ)             
                                                                    20 พฤษภาคม 2557

 
   ประกาศ
       
      การปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการ ปีงบประมาณ 2557 (คลิกเพื่อดูคำสั่งฯ)      
             
                                                                    4 เมษายน 2557

  
   ประชาสัมพันธ์
       
       รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราช 8 ตำแหน่ง 15 อัตรา (คลิกเพื่อดูประกาศฯ)      
             
                                                                    2 เมษายน 2557


   ประชาสัมพันธ์
              เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง คลิก
              **
เอกสารที่ต้องนำมา คลิก
                                        
                                                                    26 กันยายน 2556
    ประชาสัมพันธ์
              เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง คลิก
                                        
                                                                    12 กันยายน 2556

    ประชาสัมพันธ์ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
              เรื่อง การกำหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิ
              ที่ ก.พ. รับรองฯ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
              ดูรายละเอียดตามประกาศ     คลิก

                                                                   19 สิงหาคม 2556


   
  
  

 
      มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ข้าราชการพลเรือนสามัญ ใน สอศ.     แบบฟอร์มการบริหารงานบุคคล  

     อำนวยการ(สูง)   
     
ตำแหน่งประเภทวิชาการ
     ตำแหน่งประเภททั่วไป
    

       คำร้องขอย้าย (สำหรับข้าราชการพลเรือนสังกัด สอศ.) 
     คำร้องขอโอน   
     แบบใบรับรองแพทย์ ก.พ.
     แบบใบลาป่วย ขรก.พลเรือนสอศ.
     แบบใบลาพักผ่อน ขรก.พลเรือนสอศ.
     ตัวอย่างการเขียนผลงานทางวิชาการระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ
     
แบบบรรยายลักษณะงาน (แบบ สอศ.1 )    


 
      พนักงานราชการ     ลูกจ้างประจำ

     แนวทางการใช้บัญชีสอบพนักงานราชการ
     แบบสัญญาจ้างพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งประเภททั่วไป
     แบบสัญญาจ้างพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งประเภทบริการ
     แบบฟอร์มหนังสือขอสละสิทธิการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
     แบบใบลาออกของพนักงานราชการ
     หลักเกณฑ์การประเมินเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ สอศ.
     แบบประเมินพนักงานราชการ ปผ.พนร 1-4


 

     ตัวอย่างการออกคำสั่งอนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ
     คุณสมบัติและแนวปฏิบัติการปรับชั้นงาน และเปลี่ยนสายงานลูกจ้างประจำ
     การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ ปี 2556 -2557
   
หลักเกณฑ์ขอปรับระดับชั้นงานและเปลี่ยนสายงาน (คลิก)
        แบบฟอร์มขอปรับระดับชั้นงาน (คลิก)
        แบบฟอร์มขอเปลี่ยนสายงาน
(คลิก)


     
  ระบบฐานข้อมูลพนักงานราชการ  ในสังกัดสอศ.(กรุณาใช้ firefox หรือ google Chrome)
 
 
Copyright © 2012   Website Designed By Santi All rights reserved.
   
 
ดำเนินการโดย..กลุ่มงานจัดการงานบุคคล ๑