ข่าวประชาสัมพันธ์


 ** ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานบุคคล) ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ด้านสารสนเทศ) และตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ด้านกฎหมาย) **

                        - ประกาศ สอศ. เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานบริหารทั่วไป.pdf
                       
พนักงาน ราชการ 
 ** ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งพนักงานบรืหารทั่วไป (ด้านบริหารงานบุคคล) ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ด้านสารสนเทศ) และตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ด้านกฎหมาย)*** (สอบสัมภาษณ์)

                         - รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง.pdf (สอบสัมภาษณ์)
พนักงานราชการ 
 ** ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง วัน เวลา สถานที่และวิธีการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ
เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัด สอศ.

                               - ประกาศ สอศ. เรื่อง วัน เวลา สถานที่และวิธีการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา.PDF
 ข้าราชการ
 **แบบฟอร์มสำรวจรายชื่อคณะกรรมการที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการ.docx

 ข้าราชการ
 ** การนำรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
มาคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

                        - พนักงานบริหารงานทั่วไป ( ด้านกฎหมาย).pdf
                        - พนักงานบริหารงานทั่วไป (ด้านบริหารงานบุคคล).pdf
                        - พนักงานบริหารงานทั่วไป (ด้านสารสนเทศ).pdf

พนักงานราชการ 

 ** คำสั่ง สอศ.ที่ 283_58 เรื่อง รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น ตำแหน่ง      ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา.pdf

 ข้าราชการ
              
 ** ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา.pdf

ข้าราชการ

 ** แนวทางการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนราชการที่ต่ำกว่าระดับกรม  ข้าราชการ

 ** ตารางความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะที่จำเป็น ข้าราชการ

 ** ตารางสมรรถนะประจำสายงาน และระดับสมรรถนะที่คาดหวัง ข้าราชการ
ประกาศเกี่ยวกับเลื่อนขึ้นแต่งตั้งระดับชำนาญการ / ชำนาญการพิเศษ

 TitleModified Date
ผลการคัดเลือกข้าราชการให้เข้ารับการประเมินผลงาน ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายอนุชา ชำนาญเหนาะ)6/17/2015
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพผลงานตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ11/12/2015
แบบฟอร์มประกอบการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทบริหาร ระดับสูง 10/22/2014
ประกาศ สอศ. เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สอศ.6/15/2015
ประกาศ สอศ.รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ2/20/2015
ผลการคัดเลือกข้าราชการให้เข้ารับการประเมินผลงาน ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางสาวปนัสยา มานะ)2/5/2015
ผลการคัดเลือกข้าราชการให้เข้ารับการประเมินผลงาน ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางสาวสิรินาถ ตามวงษ์วาน)9/10/2014
ผลการคัดเลือกข้าราชการให้เข้ารับการประเมินผลงาน ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายณัฐพงศ์ สินค้า)4/21/2015

คำสั่ง / คู่มือ

 TitleModified Date
(พนักงานราชการ) คำสั่ง สอศ.ที่ 1666_2551 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติราชการแทน12/1/2014
(พนักงานราชการ) คำสั่ง สอศ.ที่ 1667_2551 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปฏิบัติราชการแทน12/1/2014
(พนักงานราชการ) คำสั่ง สอศ.ที่ 1958_2555 เรื่อง มอบอำนาจการจัดทำและลงนามในสัญญาจ้างพนักงานราชการ12/1/2014
(พนักงานราชการ) คำสั่ง สอศ.ที่ 297_2556 เรื่อง มอบอำนาจการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป การจัดทำและลงนามในสัญญาจ้าง12/1/2014
(พนักงานราชการ) คำสั่ง สอศ.ที่ 646_2556 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการวิทยาลัยปฏิบัติราชการแทน (อนุญาตไปต่างประเทศ)12/1/2014
(พนักงานราชการ) คู่มือการบริหารงานพนักงานราชการ ปี 25553/5/2015
คู่มือการเขียนผลงานทางวิชาการระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ (ฉบับบปรับปรุง พ.ศ.2557)9/10/2014
คู่มือทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ข้าราชการ)3/5/2015
เครื่องแต่งกายปฏิบัติราชการพนักงานราชการ สอศ3/5/2015
ตัวอย่างแบบฟอร์ม ช่วงทดลองาน 1-7 ตาม ว 25ปี53 (ข้าราชการ)3/5/2015
ประกาศ อ.ก.พ. สอศ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ9/11/2014
ประกาศ อ.ก.พ. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน 12/8/2014

พนักงานราชการ

 TitleModified Date
# (NEW) แบบสัญญาจ้างพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งประเภทบริการ3/11/2015
# แนวทางการใช้บัญชีสอบพนักงานราชการ9/12/2014
# แบบประเมินพนักงานราชการ ปผ.พนร 1-49/12/2014
# แบบฟอร์มหนังสือขอสละสิทธิการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ9/12/2014
# แบบหนังสือลาออกจากการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ สอศ. (word)12/1/2014
# หลักเกณฑ์การประเมินเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ สอศ.9/12/2014
# หลักเกณฑ์การลาออกของพนักงานราชการ7/2/2015
#(NEW) แบบสัญญาจ้างพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งประเภททั่วไป3/11/2015
***การเบิกจ่ายค่าตอบแทนพนักวานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 งวดที่ 1 (ปวช.)10/21/2015
***การเบิกจ่ายค่าตอบแทนพนักวานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 งวดที่ 1 (ปวส.)10/21/2015
***การเบิกจ่ายค่าตอบแทนพนักวานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 งวดที่ 1 (ระยะสั้น)10/21/2015

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (ข้าราชการ)

ประกาศเกี่ยวกับเลื่อนขึ้นแต่งตั้งระดับชำนาญงาน

รับ-ส่งหนังสือ

E-Officeรับส่งหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Links ที่เกี่ยวข้อง

 
 ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
 

UsersOnline

Membership Membership:
Latest New User Latest: su006
Past 24 Hours Past 24 Hours: 0
Prev. 24 Hours Prev. 24 Hours: 0
User Count Overall: 30

Online Now Online Now: