ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

| 1874 

 

ประกาศรับสมัครฯ

เอกสารประกอบการรับสมัครฯ


เอกสารแนบ