ประกาศ อ.ก.พ. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง การกำหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนสามัญบรรจุใหม่เข้ารับราชการ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

| 1916 

 

ประกาศ อ.ก.พ. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


เอกสารแนบ