WELCOME ☺ "พนักงานราชการ" ☺ กจ.1 ยินดีให้บริการค่ะ
Icon pdf
Icon pdf
20 เม.ย. 2555
การปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการ 2555 (ส่วนกลาง)
Icon pdf
20 เม.ย. 2555
การปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการ 2555 (วิทยาลัยการอาชีพ)
Icon pdf
20 เม.ย. 2555
การปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการ 2555 (วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ)
Icon pdf
20 เม.ย. 2555
การปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการ 2555 (วิทยาลัยสารพัดช่าง)
Icon pdf
20 เม.ย. 2555
การปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการ 2555 (วิทยาลัยเทคนิค)
Icon pdf
20 เม.ย. 2555
การปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการ 2555 (วิทยาัลัยอาชีวศึกษา)
Icon pdf
20 เม.ย. 2555
การปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการ 2555 (วิทยาลัยเกษตร)
Icon pdf
13 มี.ค. 2555
การปรับค่าตอบแทนแรกบรรจุพนักงานราชการ 2555
Icon pdf
1 ก.ย. 2554
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานราชการ ปีงบประมาณ 2554
Icon pdf
1 ก.ย. 2554
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 2554
Icon pdf
1 ก.ย. 2554
แนวทางการเรียกใช้บัญชี พนักงานราชการ 2553
Icon pdf
1 ก.ย. 2554
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ 2547

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Free Counter
แบบประเมิน พนร.(ทั่วไป) ผลสัมฤทธิ์ของงาน 1-1
แบบประเมิน พนร.(ทั่วไป) พฤติกรรมการปฏิบัติงาน 1-2
แบบสรุปผลการประเมิน ปผ พนร 1-3
แบบ ปผ พนร 1-4
Icon pdf แบบใบรับรองแพทย์ ก.พ.
บัญชีรายชื่อ พนร.(ครู)
Icon pdf แบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ ตำแหน่ง (บริหารทั่วไป)
Icon pdf แบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ ตำแหน่ง (บริการ)
Icon pdf

ต.ย.การกรอกสัญญาจ้าง พนร.

Icon pdf แบบ ปผ.พนร.2-3
แบบ ปผ.พนร.2-3
Icon pdf รหัสสถานศึกษาและสำนักฯ
Icon pdf รหัสกลุ่มวิชา พนร. ครู
Icon pdf
แบบใบลาออก พนร.
Icon pdf
Icon pdf