กลุ่มงานจัดการงานบุคคล 1

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศเกี่ยวกับการเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

 TitleModified Date
ผลการคัดเลือกข้าราชการให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน (นางสาวพัชรากร บ่อคำเขียว)29/12/2564
ผลการคัดเลือกข้าราชการให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางสาวธาริดา นานิลทอง)9/11/2564
ผลการคัดเลือกข้าราชการให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายพลรัช และนางสาวกุญช์ชญา)9/11/2564
แก้ไขประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายลักษศักดิ์ ยางสามัญ)14/10/2564
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งสถาปนิก (นายกิติพงศ์ คำเจริญ)27/9/2564
ผลการคัดเลือกข้าราชการให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายลักษศักดิ์ ยางสามัญ)27/9/2564
ผลการคัดเลือกข้าราชการให้เข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นในระดับชำนาญงาน (นางสาวจุฑารัตน์ ก๋องคำ)3/9/2564
ผลการคัดเลือกข้าราชการให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (น.ส.จุฑามาศ บุตรลีลา)30/4/2564
ผลการคัดเลือกข้าราชการให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (น.ส.สอยฤทัย เกลี้ยงนิล)3/3/2564
ผลการคัดเลือกข้าราชการให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ จำนวน 2 ราย16/2/2564
ผลการคัดเลือกข้าราชการให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายณัฐพงศ์ แดงหล้า)17/12/2563
ผลการคัดเลือกข้าราชการให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (น.ส. สุวดี กิจเดช))17/11/2563
ผลการคัดเลือกข้าราชการให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางสุธิชา ดี)3/11/2563
ผลการคัดเลือกข้าราชการให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (น.ส.บงกต อุดทัง)3/8/2563
ผลการคัดเลือกข้าราชการให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ จำนวน 2 ราย19/6/2563
ผลการคัดเลือกข้าราชการให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ จำนวน 4 ราย23/4/2563
ผลการคัดเลือกข้าราชการให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ จำนวน 3 ราย18/3/2563
ผลการคัดเลือกข้าราชการให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางสุภารัตน์ ภูมิติยะโยภาพ)20/12/2562
ผลการคัดเลือกข้าราชการให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 244 สนผ.19/11/2562
ผลการคัดเลือกข้าราชการให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (น.ส.ฐีติภัทร สง่าศรี)15/11/2562
ผลการคัดเลือกข้าราชการให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (นางสาวนฤมล ปิยะกมลนิรันดร์)7/11/2562
ผลการคัดเลือกข้าราชการให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางจีรพัส บทมาตย์)31/10/2562
ผลการคัดเลือกข้าราชการให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (น.ส.นิภาพร แก้วลูก,นายนพคุณ มานะวิสาร16/9/2562
ผลการคัดเลือกข้าราชการให้เข้ารับการประเมินผลงานตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (นางสาวจันทร์จิรา ปูเงิน)29/8/2562
ผลการคัดเลือกข้าราชการให้เข้ารับการประเมินผลงานตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งสถาปนิก (นายกิติพงศ์ คำเจริญ)15/5/2562
ผลการคัดเลือกข้าราชการให้เข้ารับการประเมินผลงานตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (นายภานุรังสรรค์ แป้นแก้ว)10/4/2562
ผลการคัดเลือกข้าราชการให้เข้ารับการประเมินผลงานตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน (ตำแหน่งเลื่อนไหล) จำนวน 4 ราย6/3/2562
ประกาศ สอศ. เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการให้เข้ารับการประเมินผลงานตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (น.ส. ทัศนาวดี สมาคม , น.ส. ศศิธร จันดี)26/2/2562
ประกาศ อ.ก.พ. สอศ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการฯ แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ18/2/2562
ประกาศ อ.ก.พ. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน27/7/2560
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพผลงานตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ12/11/2558