การจัดกลุ่มตำแหน่งของ สอศ. ประกอบการยื่นสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ ระดับชำนาญการพิเศษ (กรณียื่นขอเกื้อกูล)

| 280 

 


เอกสารแนบ