รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งนายช่างโยธา ระดับอาวุโส

| 177 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร


เอกสารแนบ