เกณฑ์การประเมินสำหรับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทอำนวยการระดับสูง สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

| 227 

 


เอกสารแนบ

เอกสารแนบ