ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และวิธีปฏิบัติของผู้เข้าสอบ

| 2227 

 

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และวิธีปฏิบัติของผู้เข้าสอบ

ตำแหน่งพนักงานบริการ (ด้านสารสนเทศ)

ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ด้านการเงินและบัญชี)

ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป)

ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานบุคคล)

ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ด้านพัสดุ)

ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ด้านสารสนเทศ)

ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน)

แนบท้ายประกาศ 2


เอกสารแนบ