ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

| 1021 

 


เอกสารแนบ

เอกสารแนบ