ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการและตำแหน่งนายช่างโยธา ระดับอาวุโส สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

| 385 

 

ประกาศรับสมัครฯ

ไฟล์เอกสารหมายเลข 3 - 5


เอกสารแนบ