ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

| 327 

 


เอกสารแนบ

เอกสารแนบ