ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งนายช่างโยธา ระดับอาวุโส สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

| 297 

 


เอกสารแนบ

เอกสารแนบ